Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo !

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Zdrowie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, ul. Zawierciańska 14, 31-310 Klucze.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta.

Podania przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 25 ust. 1 z dnia  6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia usług medycznych przez NZOZ „Zdrowie” Sp. z o.o.

W NZOZ Zdrowie Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres naszej Przychodni, pod adresem e-mail: iod@zdrowie-klucze.pl, lub zostawiając zapytanie pisemne w dowolnej z naszych placówek.

Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione osobom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta, w tym zwłaszcza podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych) oraz właściwym organom władzy publicznej (np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania jego zadań).

Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. w zakresie usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy, w zakresie do tego niezbędnym oraz są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania lub ograniczenia przetwarzania.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym również decyzji będących wynikiem profilowania. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Państwa danych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) lub innych obowiązujących przepisów.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. [PDF] (1.00 MB)